Regulamin sklepu internetowego AJISUSHI

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy AJISUSHI prowadzony jest przez APG INVEST Sp. z o. o. wpisaną/wpisanego do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; REGON:147151647, NIP:525-258-20-27, KRS:0000501800
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu AJISUSHI czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – APG INVEST Sp. z o. o., z siedzibą na ulicy Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; REGON:147151647, NIP:525-258-20-27, KRS:0000501800
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem WWW.AJISUSHI.PL

III. KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Górczewska 228 lok. 29, 01-460 Warszawa
 2. Adres mailowy: biuro|apginvest.pl| |biuro|apginvest.pl
 3. Numer telefonu: 500 400 972
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

IV.​ INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polskiej i są cenami brutto które zawierają już w sobie podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar i koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

V. WYKONANIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien uiścić opłatę Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie natychmiastowym lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z niżej wymienionych form płatności
  1. Karta płatnicza/kredytowa
  2. Przy odbiorze zamówienia
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie sporządzony oraz wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru oraz w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się na terenie Warszawy w obrębie wcześniej ustanowionych przez Przedsiębiorcę kodów pocztowych. W przypadku zamówień które nie są objęte w obrębie ustanowionych przez Przedsiębiorcę kodów pocztowych, koszt dostawy powinien zostać omówiony za pomocą numeru telefonu, który został podany w niniejszym regulaminie.

VI. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówionego towaru.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduję się anulować zamówienie, musi niezwłocznie powiadomić o tym restauracje. Należy zgłosić to pod telefon podany w niniejszej umowie.
 3. Jeśli rezygnacja zostanie zaakceptowana przez Usługodawcę, Użytkownik nie ponosi żadnych opłat z tego tytułu.
 4. Usługodawca może nie zaakceptować Twojego odwołania jeśli:
  1. Danie zostało już przygotowanie
  2. Danie jest już w trakcie dostawy
 5. Usługodawca może odstąpić od umowy, jeżeli produkt jest niedostępny z dowolnego powodu. W takim przypadku, Użytkownik zostanie powiadomiony i wszelkie należności zostaną mu zwrócone.
 6. Procedura oraz wszelkie ważne informacje dotyczące reklamacji zostały zawarte w paragrafie REKLAMACJE.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą numeru telefonu, bądź na adres: biuro|apginvest.pl| |biuro|apginvest.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji
  2. Adres mailowy wnoszącego reklamacje
  3. Opis reklamacji
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich wpłynięciu, w kolejności ich daty otrzymania. W przypadku, gdy Usługodawca nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, poinformuje on mailowo osobę składającą reklamacje, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak i również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie poprzez pocztę elektroniczną, na edres pocztowy który został podany w reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.